การปรับย้ายเข้ารับราชการสายงานสัสดี

กำลังพลนอกสายงานสัสดี

 • ต้องได้รับความเห็นชอบจาก นสร. ในฐานะ หน.สายวิทยาการสายงานสัสดีก่อนการปรับย้ายเข้ารับราชการสายงานสัสดี
 • ต้องได้รับการพิจารณาตำแหน่งการบรรจุจากหน่วยต้นสังกัดใหม่ในการปรับย้ายมารับราชการสายงานสัสดี
 • ทำการฝึกปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งใหม่ (ผึก ชกท.) เป็นเวลา 4 เดือน ก่อนการปรับย้ายตามวงรอบประจำปี
 • ได้รับการพิจารณาให้ปรับย้ายในตำแหน่งที่ได้รับการบรรจุโดยคณะกรรมการปรับย้ายฯ ของ ทบ.
 • การบรรจุ ฝสธ. เข้ามาในสายงานสัสดี (อัตรา พ.อ.) ไม่เกินร้อยละ 25 (สัสดีจังหวัด, สัสดี ทภ.) หรือไม่เกินร้อยละ 35 ของยอดรวมทั้งหมด (รวมหัวหน้าฝ่ายสรรพกำลัง มทบ. ด้วย)
 • ให้พิจารณาบรรจุในตำแหน่งฝ่ายสรรพกำลัง มทบ./จทบ./ผช.สัสดีจังหวัด ตามลำดับ
 • มีคุณวุฒิตั้งแต่ปริญญาตรีขึ้นไป สำหรับผู้ที่สำเร็จปริญญาตรีนิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ และบริหารจัดการ จะได้รับการพิจารณาเป็นอันดับแรก
 • สำเร็จหลักสูตรนายทหารสัสดีชั้นต้น หรือนายทหารสัสดีชั้นสูง โดยมีผลคะแนนไม่ต่ำกว่า 70%
 • อายุต้องไม่เกินเกณฑ์ ดังนี้
 1. ชั้นยศ ร.อ. และ พ.ต. อายุไม่เกิน 45 ปี
 2. ชั้นยศ พ.ท. อายุไม่เกิน 51 ปี
 3. ชั้นยศ พ.อ. อายุไม่เกิน 53 ปี
 • มีความประพฤติเหมาะสม ไม่มีเรื่องเสื่่อมเสีย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องปัญหาหนี้สิน และเรื่องความสัมพันธ์ชู้สาว
 • มีหนังสือรับรองความประพฤติจากผู้บังคับบัญชาในระดับผู้บังคับการกรม หรือเทียบเท่าขึ้นไป เพื่อเป็นการยืนยันคุณสมบัติของกำลังพลประกอบการพิจารณา
 • ผละการประเมินค่านายทหารประจำปีไม่อยู่ในเกณฑ์ต่ำ - ต่ำมาก
 • ผละการทดสอบร่างกายประจำปีมีผลผ่านเกณฑ์ที่ ทบ. กำหนด
 • กรณีกำลังพลที่เคยปฏิบัติราชการในสายงานสัสดีมาก่อน การพิจารณาให้ยึดถือตามหลักเกณฑ์ดังที่กล่าวมาข้างต้น และหารปรับย้ายออกนอกสายงานสัสดีไม่เกิน 3 ปี ให้สามารถปรับย้ายเข้าสายงานโดยไม่ต้องฝึก ชกท. ใหม่

กำลังพลในตำแหน่งประจำ และ สรก.

 • ต้องได้รับความเห็นชอบจาก นสร. ในการปรับย้าย
 • ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการปรับย้ายฯ ของ ทบ.
 • กำลังพลสายงานสัสดีที่ปรับย้ายบรรจุในตำแหน่งประจำ และ สรก. ชกท.007, ชกท.009 การปรับย้ายเข้ามารับราชการสายงานสัสดี ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ในผนวก ก. ถึง ผนวก ง. ตามหนังสือ กพ.ทบ. ที่ กห 0401/2851 ลง 30 ต.ค. 46 เรื่อง ขออนุมัติแนวทางดำเนินการในตำแหน่งประจำ และ สรก. ของนายทหารสัญญาบัตร จึงจะได้รับการพิจารณาให้ปรับย้ายเข้ารับราชการสายงานสัสดี และให้ยึดถือหลักเกณฑ์ในการปรับย้ายกำลังพลนอกสายงานสัสดี ประกอบการพิจารณา โดยให้ยกเว้นการกำหนดเกณฑ์อายุของกำลังพลในหัวข้อว่าด้วยเกณฑ์อายุ
 • การพิจารณาตำแหน่งการบรรจุ ให้พิจารณาบรรจุในตำแหน่งฝ่ายสรรพกำลัง มทบ. หรือ จทบ.ก่อน หากตำแหน่งดังกล่าวไม่ว่าง ให้พิจารณาบรรจุลงในตำแหน่ง ผช.สัสดีจังหวัด หรือ ผช.สัสดีอำเภอ ตามลำดับ
 • การนับวันที่บรรจุในตำแหน่งประจำ (ชกท.007) ว่าครบ 1 ปี ให้ยึดถือหลักเกณฑ์ที่ ทบ. กำหนด โดยนับถึงวันที่ออกคำสั่งในปีถัดไป